Svenska i engelskspråkig skolmiljö : ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser eBook

Vill du läsa Svenska i engelskspråkig skolmiljö : ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Maria Lim Falk. Att läsa Svenska i engelskspråkig skolmiljö : ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser online är nu så enkelt!
Tortedellemiebrame.it Svenska i engelskspråkig skolmiljö : ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser Image
BESKRIVNING

Du är 16 år. Efter sommarlovet börjar du gymnasiet, och du har valt det naturvetenskapliga programmet med en engelskspråkig profil. Det innebär att undervisningsspråket kommer att vara engelska i ämnen som kemi, fysik, matematik, historia och samhällskunskap. Hur kommer ditt och dina kamraters språkbruk se ut i en sådan situation? Hur kommer skolmiljön att inverka på ditt språkliga agerande i klassrummet, på din språkutveckling i engelska och svenska och på din ämnesinlärning? I denna avhandling har jag velat ta reda på vilken inverkan engelskspråkig undervisning i Sverige, sprint (språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning), har på gymnasieelevers svenska, närmare bestämt den språkliga kompetens som är knuten till skolans olika ämnesområden. Hur utvecklas elevernas ämnesrelaterade språk på svenska i tal och skrift? När används svenska och när används engelska? Går det att urskilja några mönster och strategier hos lärare och elever? Studien är etnografisk och bygger på fältarbete i två naturvetarklasser, en engelskspråkig och en svenskspråkig under elevernas tre år på gymnasier. Den språkliga praktiken undersöks med olika typer av metoder, till exempel deltagande observation, intervjuer, enkäter, analyser av elevtexter och ljudinspelningar av klassrumsinteraktion. Undersökningen synliggör språkets betydelse i undervisningspraktiken. Resultaten visar att sprinteleverna i liten utsträckning använder ett ämnesrelaterat språk i sitt eget tal- och skriftspråk. Det ger en antydan om att elevernas utveckling av ett ämnesrelaterat språk på svenska hämmas. Deras svenska allmänspråk och deras färdighet i svenskämnet förefaller däremot inte påverkas i negativ riktning. Maria Lim Falk är verksam vid Institutionen för nordiska språk på Stockholms universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.

Svenska i engelskspråkig skolmiljö : ämnesrelaterat ...

Lim Falk, Maria. 2008. Svenska i engelskspråkig skolmiljö. Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser. (Swedish in an English-language School Environment. Subject-based Language Use in Two Upper Secondary Classes.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philo-logy. New Series 46. 312 pp.

FILNAMN: Svenska i engelskspråkig skolmiljö : ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser.pdf

DIMENSIONERA: 7,32 MB

ISBN: 9789185445998

Svenska i engelskspråkig skolmiljö : ämnesrelaterat ...

Relevant fördjupningslitteratur. ... Svenska i engelskspråkig skolmiljö. Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser, doktorsavhandling, Stockholms universitet ... lokala språkval: Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer, doktorsavhandling, Uppsala universitet, 2010. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens språkplan ...
RELATERADE BÖCKER
Stenbrons hemlighet
Svenska i fokus 1 Lärar-cd 1-2
Paketet
Övningar till Modern industriell ekonomi
Hatet vi bär
Du kommer att komma igen ; Det händer
De sju visslarna
Efter stormen. Den mörka fläcken
Lika för lika
Följeslagaren
Blå
Föräldrasmart : handbok för chefer och medarbetare
Kyrkokalendern 2019-2020. Lärande och undervisning
Båt 370 : döden på Medelhavet
Möte eller konflikt? En studie över teaterpedagoger med icke-svensk teaterbakgrund på DI:s teateravdelning och Teaterhögskolan i Stockholm
Jag tror jag måste prata med någon
Pintorparhäxans elev