Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Ds 2019:6 : eBook

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Ds 2019:6 : är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Justitiedepartementet. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Ds 2019:6 : online.
Tortedellemiebrame.it Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Ds 2019:6 : Image
BESKRIVNING

Föreslår att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. För att balansera avsaknaden av personligt betalningsansvar för aktieägare finns det i aktiebolagslagen (2005:551) regler som garanterar att ett aktiebolag alltid har tillgångar som minst svarar mot bolagets förpliktelser. Kravet på att det ska finnas ett aktiekapital är en grundläggande del av detta s.k. kapitalskydd. Aktiekapitalet för ett privat aktiebolag måste enligt den nuvarande regleringen alltid uppgå till minst 50 000 kronor. Detta krav är avsett att utgöra ett skydd för bolagets borgenärer. Det fungerar också som ett hinder för oseriöst och ogenomtänkt företagande och bidrar även till att försvåra ekonomisk brottslighet. Minimikravet på aktiekapital kan emellertid också utgöra ett hinder för den som vill bedriva näringsverksamhet i aktiebolagsform. Erfarenheterna från den sänkning av kapitalkravet som genomfördes 2010 visar att ett lägre ställt krav på aktiekapital för privata aktiebolag gör aktiebolagsformen tillgänglig för fler som vill starta företag. Detta har särskild betydelse för tjänste- och kunskapsföretag som inte har behov av kapitalkrävande tillgångar. För sådana företag kan kravet på 50 000 kronor i aktiekapital framstå som onödigt betungande.Att det krävs ett kapitaltillskott av den som vill starta ett aktiebolag borgar i någon mån för att företagaren har en genomtänkt och hållbar affärsidé. Ett kapitalkrav är också ett visst hinder mot att aktiebolagsformen utnyttjas för oseriösa syften eller för att nå skattemässiga fördelar. Utvecklingen i våra nordiska grannländer och övriga Europa har gått långt i riktning mot lägre kapitalkrav. Sverige bör inte avvika väsentligt från omvärlden på den punkten.

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag ...

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 STOCKHOLM ju.remissvar©regeringskansliet.se Kopia till: juLi regeringskansliet.se 2019-07-25 Remissvar Departementspromemorian Lägre kapitaikrav för privata aktiebolag (Ds 201 9:6) Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade departementsprome

FILNAMN: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Ds 2019:6 :.pdf

DIMENSIONERA: 10,55 MB

ISBN: 9789138249260

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Ds... | Böcker ...

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag Ds 2019:6. ... Den nuvarande kravet på aktiekapital Ds 2019:6 10 ska uppgå till minst 500 000 kronor eller motsvarande belopp i euro (1 kap. 14 § aktiebolagslagen). Även bestämmelserna om värdeöverföring i 17-20 kap.
RELATERADE BÖCKER
Spela mera : Vin (Epub2)
Tusk - den mäktiga mammuten
Organisationer, ledning och processer
Våga vilja företag
Utan att släppa taget
Krig och krigsmakt
Regionauterna : Öresundsregionen från vision till vardag
Palatsinredaren i Dubai : med dödsförakt och 72 buffelhudar förverkligar Lars Waldenström den unge shejkens dröm om att sova i en falkklo
531 Gislaved Terrängkartan : 1:50000
Grammar in Action III - enanvändare