Kommunala befogenheter eBook

Kommunala befogenheter är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulf Lindquist,Olle Lundin,Tom Madell. På vår hemsida tortedellemiebrame.it kan du läsa boken Kommunala befogenheter online.
Tortedellemiebrame.it Kommunala befogenheter Image
BESKRIVNING

Genom regeringsformen och kommunallagen är kommuner och landsting tillförsäkrade självstyre under riksdagen och regeringen. Självstyrelsen manifesteras av den kommunala rösträtten och den kommunala beskattningsrätten. På en rad sakområden har riksdagen i lag ålagt kommunerna att göra samhällsinsatser, en del av dem finansierade av riksdagen. Kommunerna och landstingen har därmed den rättsliga ställningen som demokratins verkställande organ. Lagenligheten av de kommunala besluten kan på begäran av enskild person prövas av förvaltningsdomstolar. Genom domstolarnas domar har skapats en rättspraxis rörande innehållet av och gränserna för kommunernas befogenheter. Kommunala befogenheter beskriver kommunernas allmänna befogenheter enligt rättspraxis och de rättsliga principer som domstolarna närmare utformat med stöd av lagstiftningen och härigenom framträder en samlad bild av kommunernas ställning i det svenska samhället.

Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter | Lagen.nu

Den kommunala beskattningen är reglerad i detalj i kommunalskattelagen. [5] ... något som inte är en angelägenhet för kommunen eller om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller det strider mot lag eller annan författning.

FILNAMN: Kommunala befogenheter.pdf

DIMENSIONERA: 2,15 MB

ISBN: 9789139114888

Kommunala befogenheter | SvJT

Lag (2013:157) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Tryckt format (PDF) Förarbeten Prop. 2012/13:63, bet. 2012/13:AU7, rskr. 2012/13:177 Omfattning ändr. 3 kap. 7 § Ikraft 2013-05-01 SFS-nummer 2013:157 Rubrik Lag (2013:157) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
RELATERADE BÖCKER
10TAL 17-18. Ukraina
Sandödlans ljusa rygg
Ledarskap
Knäcka sociala koden : Verktyg för att bemöta beteendesvårigheter i skolan
Amorina eller Historien om de fyra
Juni, juli, halva augusti
Faktakalendern 2021
Att forma en ny tid: kvinnor som samhällspedagoger runt 1900
Över glömskans hav
Sanna historier om flickan i Auschwitz
Göingeord
Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning
Strider under hjärnåldern : om ADHD, biologism, sociologism
Livet i skolan 1 : grundbok i pedagogik och elevkunskap
Så nära du vill
Sebbe Staxx : musiken, brotten, beroendet (lättläst)
Operation Garbo : en trilogi. Del 1